Često postavljana pitanja

ALT: „Često postavljana pitanja”

 

Sastavili smo listu često postavljanih pitanja našim pravnicama i pravnicima.
Pišite nam i dalje na centarzamame@gmail.com

 

 

 • DA LI MOGU PROMENITI POSLODAVCA ZA VREME TRUDNOĆE?

S obzirom da se firma u kojoj sam radila zatvara usled smanjenja obima posla, interesuje me da li mogu da promenim poslodavca ukoliko sam trudna i kod novog poslodavca otvorim trudničko bolovanje?

 

Odgovor:

 

Da, možete. Trudnoća ne predstavlja zakonsku prepreku da Vi promenite poslodavca u bilo kom trenutku.  Neophodno je samo da tu promenu izvedete tako da pri promeni ne dođe do prekida radnog odnosa, tj. da odmah po prestanku jednog pređete u radni odnos kod drugog poslodavca.

 

 • UGOVOR O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA I TRUDNOĆA

 

Zaposlila sam se u firmi i potpisala ugovor o povremenim i privremenim poslovima u trajanju od mesec dana. Nakon isteka ovog ugovora isti sam produžavala još dva puta po mesec dana. Interesuje me da li imam pravo na trudničko i porodiljsko odsustvo.

 

Odgovor:

 

Ne, nemate. S obzirom da ste radno angažovani po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima Vi nemate prava iz radnog odnosa, odnosno nemate prava na bolovanje, porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta, radi posebne nege deteta, godišnji odmor i slobodne dane.

 

 • DA LI JE TRUDNOĆA SMETNJA STUPANJU U STALNI RADNI ODNOS?

Zaposlena sam u državnoj firmi na određeno vreme. Potpisujem ugovore o radu na svaka dva meseca već pet godina unazad. Planiram trudnoću, pa me zanima da li imam pravo da konkurišem za stalno radno mesto, a u tom periodu budem trudna.

 

Odgovor:

 

Da, imate pravo. Poslodavac ne može da uslovljava zasnivanje radnog odnosa testom trudnoće, osim ako nisu u pitanju poslovi kod kojih postoji znatan rizik za zdravlje žene i deteta, ako to utvrdi nadležni zdravstveni organ.

 

 • KOLIKI JE ROK ZA IZDAVANE REŠENJA O PORODILJSKOM ODSUSTVU?


Odgovor:

 

Kada nije potrebno da se sprovodi poseban ispitni postupak i u slučajevima kada nema razloga za odlaganje, rok za izdavanje rešenja iznosi jedan mesec od dana predaje zahteva stranke. U svim ostalim slučajevima rok za izdavanje rešenja iznosi dva meseca.

 

 • DA LI JEDAN DAN PREKIDA U RADNOJ KNJIŽICI UTIČE NA IZNOS PORODILJSKE NAKNADE?

 

U radnom odnosu sam 10 godina, od toga pet godina u državnoj ustanovi gde sam zaposlena po ugovorima na određeno vreme. U poslednjih šest meseci imala sam samo jedan dan prekida radnog odnosa, do kojeg je došlo prilikom potpisivanja novog ugovora na određeno vreme. Otvoreno mi je porodiljsko odsustvo, poslodavac je uredno predao dokumentaciju, ali sam ja dobila rešenje u kom mi je utvrđena naknada u iznosu od 60 %. Da li je to ispravno?

 

Odgovor:

 

Ne, nije. Zakonodavac je propisao da se prekid kraći od 30 dana ne smatra prekidom. Takođe je određeno da pun iznos naknade pripada porodilji, pod uslovom da je neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu i po tom osnovu ostvarivala zaradu ili naknadu zarade, odnosno da je samostalno obavljala delatnost više od 6 meseci neprekidno.

 

 • KOLIKO ĆU IZNOS PRIMATI ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA?

 

U radnom odnosu sam 11 meseci. S obzirom na to da sam na porodiljskom odsustvu, a još nisam primila novac, interesuje me koliki će biti iznos moje plate?

 

Odgovor:

 

S obzirom na to da ste na porodiljskom odsustvu, podrazumeva se da Vi ne primate platu, već imate naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva. Naknada zarade se utvrđuje u visini prosečne osnovne zarade za 12 meseci koje prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, uvećane za minuli rad, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji. Pošto ste Vi ispunili zakonski uslov o dužini neprekidnog radnog staža, Vaš iznos naknade će biti 100%.

 

 • DA LI MAJKA MOŽE DA OTVORI BOLOVANJE RADI POSEBNE NEGE DETETA UKOLIKO OTAC DETETA NIJE ZAPOSLEN ?

 

Zanima me da li imam pravo na bolovanje radi nege deteta do treće godine, s obzirom da otac deteta nije u radnom odnosu, već je redovan student.

 

Odgovor:

 

Da, imate pravo. Zakonodavac je odredio da jedan od roditelja deteta ima pravo da po isteku porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta ima pravo da odsustvuje sa rada ili da radi pola radnog vremena ukoliko je detetu neophodna posebna nega, odnosno ima psihičku ili fizičku ometenost. U zavisnosti od detetove bolesti, ovo odsustvo može da traje najduže do navršenih pet godina života deteta, ukoliko pozitivnu odluku u pravu na ovu vrstu odsustva donese nadležni organ.

 

 • DA LI TRUDNICA BEZ OVERENE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE IMA PRAVO NA BESPLATNO LEČENJE?

 

Trenutno sam na trudničkom bolovanju. Pošto je poslodavac promenio vlasničku strukturu, ostala sam bez zdravstvene knjižice. U Domu zdravlja su mi rekli da u međuvremenu imam pravo na besplatno lečenje ukoliko donesem potvrdu da mi je knjižica u izradi. Zanima me da li imam pravo na korišćenje zdravstvenih usluga bez knjižice.

 

Odgovor:

 

Da, imate pravo. Prema Zakonu o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, koji se odnosi na decu do 18 godina, trudnice i porodilje u periodu do 12 meseci po rođenju živog deteta navedene kategorije imaju pravo na kompletnu zdravstvenu zaštititu, uključujući i pravo na lekove u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i opštim aktima RFZO kao i na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite, bez obzira na osnov po kome su zdravstveno osigurani i bez obzira na to što im isprave o zdravstvenom osiguranju nisu overene.

 

 • DA LI OTAC IMA PRAVO NA PORODILJSKO ODSUSTVO UKOLIKO JE MAJKA DETETA NEZAPOSLENA?

 

Moja supruga i ja smo pre neki dan dobili drugo dete. Hteo sam da Vas pitam, pošto gde god da sam se raspitivao za ovo pitanje – od gradske uprave do fonda za PIO – niko nije znao da mi odgovori, da li imam pravo na porodiljsko odsustvo (do trećeg meseca bebinog života), jer je majka deteta nezaposlena?

 

Odgovor:

 

Zakonodavac je odredio da otac deteta može da koristi pravo na porodiljsko odsustvo u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu.

 

 • ŠTA JE SA NOVČANOM NAKNADOM SA BIROA ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA ?

 

Firma u kojoj sam zaposlena odlazi u stečaj, a ja sam sa drugim detetom na porodiljskom odsustvu. Da li imam pravo na novčanu naknadu sa biroa, s obzirom da sam u firmi radila 6 godina? 

 

Odgovor:

 

Da, imate pravo. Ukoliko Vam radni odnos prestane, neophodno je da se sa uredno popunjenom radnom knjižicom i originalom rešenja o prestanku radnog odnosa javite nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Prema zakonskim rešenjima, u tom slučaju imate pravo na novčanu naknadu, s obzirom na dužinu Vašeg staža osiguranja kod poslodavca, u trajanju od šest meseci. Nezaposlenom se isplata novčane naknade nastavlja za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta prema propisima iz oblasti rada ili drugim propisima kojima se reguliše odsustvo sa rada.

 

 • DA LI JE MOGUĆE KORISTITI GODIŠNJI ODMOR NAKON PORODILJSKOG, A PRE ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA?

 

Na porodiljskom sam odsustvu koje ističe 25. maja 2016. Da li imam pravo da koristim godišnji odmor iz prošle godine odmah po isteku porodiljskog odsustva, pa da posle godišnjeg otvorim bolovanje radi nege deteta?

 

Odgovor:

 

Ne. Shodno važećim propisima, porodiljsko odsustvo traje od datuma otvaranja do datuma kad beba navrši tri meseca. Nakon toga se nastavlja odsustvo radi nege deteta. Odsustvo radi nege deteta ne treba da se posebno otvara, jer se ono automatski nadovezuje na porodiljsko odsustvo. Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege detata traju ukupno 365 dana, računajući od datuma otvaranja porodiljskog. Vi ne možete prekinuti porodiljko odsustvo i odsustvo sa rada koje zakonski traje 365 dana od otvaranja kako biste iskoristili svoj godišnji odmor za 2015. godinu i posle toga naknadno koristiti odsustvo sa rada radi nege deteta.

 

 • DA LI POSLODAVAC MOŽE DA OTKAŽE UGOVOR O RADU ZAPOSLENOJ ZBOG TRUDNOĆE?

 

Odgovor:

 

Član 187.
 Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Zaposlenom iz stava 1. ovog člana rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo. Rešenje o otkazu ugovora o radu ništavno je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti iz stava 1. ovog člana ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju okolnosti iz stava 1. ovog člana i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

 

Odgovore dale saradnice Centra za mame:
Bojana Bogojević diplomirana pravnica, specijalistkinja za pravne aspekte korporativnog upravljanja i Mirjana Antić, diplomirana pravnica