Često postavljana pitanja

ALT: „Često postavljana pitanja”

 

Sastavili smo listu često postavljanih pitanja našim pravnicama i pravnicima.
Pišite nam i dalje na centarzamame@gmail.com

 

 • KADA MOGU DA OTVORIM TRUDNIČKO?

 

Odgovor:
Žena koja je u radnom odnosu kod poslodavca ima pravo da otvori trudničko bolovanje odmah na početku trudnoće ili kasnije. Prvih 30 dana bolovanja može da otvori izabrani ginekolog, pri čemu izdaje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad koja se dostavlja poslodavcu. Trudničko bolovanje će otvoriti ginekolog kada ustanovi da je neophodno mirovanje. To može biti u slučaju postojanja razloga koji mogu da dovedu do prekida trudnoće, ako je trudnica pre trudnoće imala ozbiljnija oboljenja kao sto su dijabetes, srčani problemi, zatim ukoliko trudnica ima nisko nošenje ili preteći pobačaj te koristi određenu terapiju.

 

 • KOLIKO MOŽE DA TRAJE TRUDNIČKO BOLOVANJE?

 

Odgovor:

 

Trudničko bolovanje može da traje 30 ili više dana. Ako je bolovanje potrebno produžiti i nakon 30 dana, ginekolog će uputiti trudnicu na lekarsku komisiju sa mišljenjem zbog čega bi trebalo da se odobri nastavak bolovanja, a komisija će utvrditi da li je potrebno dalje produženje bolovanja i dati konačnu ocenu o produženju bolovanja. Po potrebi se trudničko može produžiti i trajati sve do porođaja, kada se na trudničko nadovezuje porodiljsko odsustvo.

 

 • KAKO SE PRODUŽAVA TRUDNIČKO BOLOVANJE?

 

Odgovor:

 

U slučaju da želi da produži trudničko bolovanje zaposlena treba da pripremi:

– uput za lekarsku komisiju (koju će dati ginekolog)
– ocenu lekarske komisije (koja se dobija ukoliko je komisija pozitivno ocenila zahtev)
– doznake (koje izdaje ginekolog a na osnovu izveštaja lekarske komisije)

Ako je zaposlena na trudničkom bolovanju, a bliži se termin porođaja, automatski će preći na porodiljsko bolovanje i odsustvo radi nege deteta.

 

 • KOLIKI JE IZNOS NAKNADE ZA TRUDNIČKO BOLOVANJE?

 

Odgovor:

 

Do kraja 2015. godine, poslodavci su bili u obavezi da obračunavaju i isplaćuju 65% naknade, a RFZO je obračunavao i isplaćivao 35% naknade. Od januara 2016. to je promenjeno i sada su poslodavci u obavezi da obračunavaju i isplaćuju svih 100%. Iznos naknade za trudničko bolovanje u iznosu 100%, se isplacuje kako za period prvih 30 dana, tako i posle 30 dana. Razlika je u tome sto se u prvih 30 dana uzima 100% proseka za prethodnih 12 meseci i prosek se računa na osnovu ukupne zarade, a od 31. dana se uzima 100% proseka za prethodna 3 meseca i prosek se računa za osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad. U obračun proseka za ovaj drugi period ne ulaze nagrade i bonusi niti druga primanja iz radnog odnosa.

 

 • KAD SE ZAKLJUČUJE TRUDNIČKO BOLOVANJE?

 

Odgovor:

 

Trudničko bolovanje se u svakom slučaju zaključuje najranije 45 dana, a najkasnije 28 dana pre dana porođaja. Zatim se odmah otvara porodiljsko bolovanje koje se nadovezuje na trudničko.

 

 • DA LI MOGU PROMENITI POSLODAVCA ZA VREME TRUDNOĆE?

S obzirom da se firma u kojoj sam radila zatvara usled smanjenja obima posla, interesuje me da li mogu da promenim poslodavca ukoliko sam trudna i kod novog poslodavca otvorim trudničko bolovanje?

 

Odgovor:

 

Da, možete. Trudnoća ne predstavlja zakonsku prepreku da Vi promenite poslodavca u bilo kom trenutku.  Neophodno je samo da tu promenu izvedete tako da pri promeni ne dođe do prekida radnog odnosa, tj. da odmah po prestanku jednog pređete u radni odnos kod drugog poslodavca.

 

 • UGOVOR O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA I TRUDNOĆA

 

Zaposlila sam se u firmi i potpisala ugovor o povremenim i privremenim poslovima u trajanju od mesec dana. Nakon isteka ovog ugovora isti sam produžavala još dva puta po mesec dana. Interesuje me da li imam pravo na trudničko i porodiljsko odsustvo.

 

Odgovor:

 

Kada je reč o odgovoru koji se odnosi na odsustvo sa rada radi održavanja trudnoće (trudničko bolovanje), na to nemate pravo. S obzirom da ste radno angažovani po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, Vi nemate prava iz radnog odnosa, odnosno nemate prava na bolovanje.

Kada je reč o porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta, odgovor je drugačiji. Od 01. jula 2018. godine, kada je na snagu stupio novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, iako niste u radnom odnosu, imate pravo na ostale naknade. Odnosno, ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode; u Vašem slučaju, po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

 

 • DA LI JE TRUDNOĆA SMETNJA STUPANJU U STALNI RADNI ODNOS?

 

Zaposlena sam u državnoj firmi na određeno vreme. Potpisujem ugovore o radu na svaka dva meseca već pet godina unazad. Planiram trudnoću, pa me zanima da li imam pravo da konkurišem za stalno radno mesto, a u tom periodu budem trudna.

 

Odgovor:

 

Da, imate pravo. Poslodavac ne može da uslovljava zasnivanje radnog odnosa testom trudnoće, osim ako nisu u pitanju poslovi kod kojih postoji znatan rizik za zdravlje žene i deteta, ako to utvrdi nadležni zdravstveni organ.

 

 • KOLIKI JE ROK ZA IZDAVANE REŠENJA O PORODILJSKOM ODSUSTVU?


Odgovor:

 

Kada nije potrebno da se sprovodi poseban ispitni postupak i u slučajevima kada nema razloga za odlaganje, rok za izdavanje rešenja iznosi jedan mesec od dana predaje zahteva stranke. U svim ostalim slučajevima rok za izdavanje rešenja iznosi dva meseca.

 

 • DA LI JEDAN DAN PREKIDA U RADNOJ KNJIŽICI UTIČE NA IZNOS PORODILJSKE NAKNADE?

 

U radnom odnosu sam 10 godina, od toga pet godina u državnoj ustanovi gde sam zaposlena po ugovorima na određeno vreme. U poslednjih šest meseci imala sam samo jedan dan prekida radnog odnosa, do kojeg je došlo prilikom potpisivanja novog ugovora na određeno vreme. Otvoreno mi je porodiljsko odsustvo, poslodavac je uredno predao dokumentaciju, ali sam ja dobila rešenje u kom mi je utvrđena naknada u iznosu od 60 %. Da li je to ispravno?

 

Odgovor:

 

Ne, nije. Zakonodavac je propisao da se prekid kraći od 30 dana ne smatra prekidom. Takođe je određeno da pun iznos naknade pripada porodilji, pod uslovom da je neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu i po tom osnovu ostvarivala zaradu ili naknadu zarade, odnosno da je samostalno obavljala delatnost više od 6 meseci neprekidno.

 

 • KOLIKO ĆU IZNOS PRIMATI ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA?

 

U radnom odnosu sam 11 meseci. S obzirom na to da sam na porodiljskom odsustvu, a još nisam primila novac, interesuje me koliki će biti iznos moje plate?

 

Odgovor:

 

S obzirom na to da ste na porodiljskom odsustvu, podrazumeva se da Vi ne primate platu, već imate naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva. Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.

Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva. Pun mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan podnošenja zahteva, ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade.

 

 • DA LI MAJKA MOŽE DA OTVORI BOLOVANJE RADI POSEBNE NEGE DETETA UKOLIKO OTAC DETETA NIJE ZAPOSLEN ?

 

Zanima me da li imam pravo na bolovanje radi nege deteta do treće godine, s obzirom da otac deteta nije u radnom odnosu, već je redovan student.

 

Odgovor:

 

Da, imate pravo. Zakonodavac je odredio da jedan od roditelja deteta ima pravo da po isteku porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta ima pravo da odsustvuje sa rada ili da radi pola radnog vremena ukoliko je detetu neophodna posebna nega, odnosno ima psihičku ili fizičku ometenost. U zavisnosti od detetove bolesti, ovo odsustvo može da traje najduže do navršenih pet godina života deteta, ukoliko pozitivnu odluku u pravu na ovu vrstu odsustva donese nadležni organ.

 

 • DA LI TRUDNICA BEZ OVERENE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE IMA PRAVO NA BESPLATNO LEČENJE?

 

Trenutno sam na trudničkom bolovanju. Pošto je poslodavac promenio vlasničku strukturu, ostala sam bez zdravstvene knjižice. U Domu zdravlja su mi rekli da u međuvremenu imam pravo na besplatno lečenje ukoliko donesem potvrdu da mi je knjižica u izradi. Zanima me da li imam pravo na korišćenje zdravstvenih usluga bez knjižice.

 

Odgovor:

 

Da, imate pravo. Prema Zakonu o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, koji se odnosi na decu do 18 godina, trudnice i porodilje u periodu do 12 meseci po rođenju živog deteta navedene kategorije imaju pravo na kompletnu zdravstvenu zaštititu, uključujući i pravo na lekove u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i opštim aktima RFZO kao i na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite, bez obzira na osnov po kome su zdravstveno osigurani i bez obzira na to što im isprave o zdravstvenom osiguranju nisu overene.

 

 • DA LI OTAC IMA PRAVO NA PORODILJSKO ODSUSTVO UKOLIKO JE MAJKA DETETA NEZAPOSLENA?

 

Moja supruga i ja smo pre neki dan dobili drugo dete. Hteo sam da Vas pitam, pošto gde god da sam se raspitivao za ovo pitanje – od gradske uprave do fonda za PIO – niko nije znao da mi odgovori, da li imam pravo na porodiljsko odsustvo (do trećeg meseca bebinog života), jer je majka deteta nezaposlena?

 

Odgovor:

 

Zakonodavac je odredio da otac deteta može da koristi pravo na porodiljsko odsustvo u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu.

 

 • ŠTA JE SA NOVČANOM NAKNADOM SA BIROA ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA ?

 

Firma u kojoj sam zaposlena odlazi u stečaj, a ja sam sa drugim detetom na porodiljskom odsustvu. Da li imam pravo na novčanu naknadu sa biroa, s obzirom da sam u firmi radila 6 godina? 

 

Odgovor:

 

Da, imate pravo. Ukoliko Vam radni odnos prestane, neophodno je da se sa uredno popunjenom radnom knjižicom i originalom rešenja o prestanku radnog odnosa javite nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Prema zakonskim rešenjima, u tom slučaju imate pravo na novčanu naknadu, s obzirom na dužinu Vašeg staža osiguranja kod poslodavca, u trajanju od šest meseci. Nezaposlenom se isplata novčane naknade nastavlja za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta prema propisima iz oblasti rada ili drugim propisima kojima se reguliše odsustvo sa rada.

 

 • DA LI JE MOGUĆE KORISTITI GODIŠNJI ODMOR NAKON PORODILJSKOG, A PRE ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA?

 

Na porodiljskom sam odsustvu koje ističe 25. maja 2016. Da li imam pravo da koristim godišnji odmor iz prošle godine odmah po isteku porodiljskog odsustva, pa da posle godišnjeg otvorim bolovanje radi nege deteta?

 

Odgovor:

 

Ne. Shodno važećim propisima, porodiljsko odsustvo traje od datuma otvaranja do datuma kad beba navrši tri meseca. Nakon toga se nastavlja odsustvo radi nege deteta. Odsustvo radi nege deteta ne treba da se posebno otvara, jer se ono automatski nadovezuje na porodiljsko odsustvo. Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege detata traju ukupno 365 dana, računajući od datuma otvaranja porodiljskog. Vi ne možete prekinuti porodiljko odsustvo i odsustvo sa rada koje zakonski traje 365 dana od otvaranja kako biste iskoristili svoj godišnji odmor za 2015. godinu i posle toga naknadno koristiti odsustvo sa rada radi nege deteta.

 

 • DA LI POSLODAVAC MOŽE DA OTKAŽE UGOVOR O RADU ZAPOSLENOJ ZBOG TRUDNOĆE?

 

Odgovor:

 

Član 187.
 Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Zaposlenom iz stava 1. ovog člana rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo. Rešenje o otkazu ugovora o radu ništavno je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti iz stava 1. ovog člana ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju okolnosti iz stava 1. ovog člana i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

 

Odgovore dale saradnice Centra za mame:
Bojana Bogojević diplomirana pravnica i specijalistkinja za pravne aspekte korporativnog upravljanja, Mirjana Antić, diplomirana pravnica i Branka Srdić, diplomirana pravnica