Preduzetnice porodilje i njihova prava

Kao i sve zaposlene mame, i preduzetnice porodilje imaju prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta u ukupnom trajanju od 12 meseci.

Osim ovih prava, mame preduzetnice imaju pravo i na odsustvo sa rada radi posebne nege detata. Ovo pravo ima svaki roditelj mališana sa teškim stepenom psihofizičke ometenosti. Ono podrazumeva mogućnost da jedan od roditelja u potpunosti odsustvuje sa posla ili da radi 50 odsto radnog vremena, a može se koristiti najduže do petog rođendana deteta. Ako je odlučio da radi pola radnog vremena, roditelj će za tu polovinu primati zaradu, a za drugu polovinu – naknadu zarade. U slučaju da je odsustvo potpuno, dobiće naknadu zarade, u visini koja je određena zakonom.

Porodiljska naknada za preduzetnice porodilje

Preduzetnice porodilje zakonski imaju dve mogućnosti za ostvarivanje prava na porodiljsku naknadu. Propisano je da preduzetnica koja ima zaposlene pravo na porodiljsku naknadu može ostvariti ako:

– otpusti sve radnike i zatvori svoju preduzetničku radnju;

– ili ako upravljanje radnjom poveri drugom licu – poslovođi, što se reguliše u Agenciji za privredne registre.

Važno je napomenuti da je preduzetnica obavezna da promene podataka o određivanju poslovođe prijavi Agenciji u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Preduzetnice porodilje i njihova prava

Procedura ostvarivanja prava

Ukoliko se preduzetnica odluči za drugu mogućnost, odnosno da ovlasti poslovođu da upravlja radnjom, ona naknadu zarade dobija na taj način što poslovođa uplaćuje za preduzetnicu potrebne poreze i doprinose i dostavlja sve neophodne dokaze o obavljenim uplatama organu koji je nadležan za refundiranje uplaćenih sredstava. Taj organ nakon toga prebacuje sredstva na ime naknade na tekući račun preduzetničke radnje , na za to poseban račun za refundaciju.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl.glasnik RS” br.84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon) određuje načine utvrđivanja i plaćanja doprinosa za preduzetnicu za vreme porodiljskog odsustva koja delatnost nastavlja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe.

Navedeni Zakon određuje da preduzetnica koja ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i radi posebne nege deteta, a delatnost nastavlja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe, nema više obavezu plaćanja doprinosa po osnovu lične zarade, na oporezivu dobit, odnosno paušalno utvrđen prihod na koji se plaća porez po zakonu na osnovu koga se utvrđuje porez na dohodak građana, za vreme trajanja naknade.

Preduzetnici se doprinosi obračunavaju i plaćaju na iznos naknade zarade koju preduzetnica, prema propisima koji uređuju finansijsku podršku porodici sa decom, ostvaruje za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta.

Postupak i proceduru obračuna i plaćanja doprinosa na osnovu naknade zarade vrši nadležni organ u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom.

Ovim zakonskim rešenjima porodilje preduzetnice imaju sva prava kao i ostale porodilje.

Autorka teksta je Bojana Bogojević, diplomirana pravnica i specijalistkinja za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *