Zakon o radu i Konvencija 183 o zaštiti materinstva

Izmenama i dopunama Zakona o radu Republike Srbije od 08.04.2013. koje su stupile na snagu 16.04. 2013. godine i najnovijim izmenama i dopunama Zakona o radu koje stupaju na snagu 29.07.2014. usklađuje se radno zakonodavstvo Srbije sa Konvencijom 183 Međunarodne organizacije rada.

Ovim novinama, tj. gore navedenim usklađivanjem, predviđena je obaveza poslodavca da zaposlenoj ženi, koja se vrati na rad pre isteka roka od godinu dana od rođenja deteta, obezbedi jednu ili više dnevnih pauza ili skraćivanje radnog vremena u ukupnom trajanju od 90 minuta radi dojenja deteta, ukoliko je njeno radno vreme 6 i više časova.

stock-footage-multitasking-mom-working-at-home-with-children-busy-with-daughter-and-son-talking-on-telephone

Ova dopuna Zakona će se primenjivati za zaposlene žene koje na svoj zahtev prekinu porodiljsko odsustvo i vrate se na rad ili kada porodiljsko odsustvo koristi otac deteta.

Izmenama i dopunama Zakona o radu, propisano je da zaposlenom za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, a koji sa poslodavcem ima sklopljen Ugovor o radu na određeno vreme, rok za koji je zasnovan radni odnos produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo. Dakle, ukoliko je zaposleni zasnovao radni odnos na određeno vreme, a u toku trajanja ovakvog radnog odnosa nastupi neko od navedenih odsustava, radni odnos, odnosno rok na koji je zaključen, produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Pored navedenog, predviđa se i ništavost Ugovora o radu ako je poslodavcu na dan otkaza poznato postojanje trudnoće ili zaposlena u roku od 30 dana od dana dostave otkaza dostavi potvrdu o trudnoći ovlašćenog organa ili drugog nadležnog organa. Dakle, rešenje o otkazu ugovora o radu bilo bi ništavno u slučaju ako bi u momentu donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato da je zaposlena trudna, odnosno da zaposleni koristi porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta ili odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, ili ako bi ga zaposleni u roku od 30 dana od prijema otkaza obavestio o postojanju ovih okolnosti i o tome dostavio potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

 

Autorka teksta je Bojana Bogojević, pravnica i specijalistkinja za pravne aspekte korporativnog upravljanja

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *