Pravo oca na porodiljsko odsustvo

U članu 94. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005 , 54/2009 , 32/2013 i75/2014 – dalje: Zakon), propisano je da zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (dalje: porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana.

U stavu 4. navedenog zakona propisano je da zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva, a u stavu 6. navedenog člana propisano je da otac deteta može da koristi pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta.
преузимање (1)

Polazeći od toga da su pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta prava iz radnog odnosa, da je u konkretnom slučaju majka deteta zasnovala radni odnos posle rođenja deteta, a pre isteka vremena za koje se zaposlenim majkama priznaje pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta, kao i da je Zakonom data mogućnost da otac deteta koristi pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta, nema smetnji da, po zasnivanju radnog odnosa majke deteta, zaposleni otac deteta, u dogovoru sa majkom, ostvari pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta za preostali period do isteka 365 dana od dana rođenja deteta, saglasno članu 94. stav 6. Zakona.

Otac deteta shodno članu 94. stav 5. Zakona može da koristi porodiljsko odsustvo do navršena tri meseca od dana porođaja u slučaju da majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest …). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu.

tumblr_mjv024RdRV1qd06o9o1_500
Zakonodavac je naglasio da za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta zaposlena žena, odnosno otac deteta, ima pravo na naknadu zarade, u skladu sa zakonom.

S obzirom na gore navedena zakonska rešenja, možemo zaključiti da pravo na porodiljsko odsustvo otac deteta može da koristi u izuzetnim slučajevima, dok odsustvo sa rada radi nege deteta može da koristi ako to pravo ne ostvaruje zaposlena žena – majka deteta.

Autorka teksta je Bojana Bogojević, diplomirana pravnica, specijalistkinja za pravne aspekte korporativnog upravljanja i volonterka Centra za mame

Comments

One response to “Pravo oca na porodiljsko odsustvo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *